Články

Fotosoutěž Jihomoravského Pionýra 2023

25.07.2023 | Fotosoutěž Jihomoravského Pionýra 2023

Vyhlašujeme fotosoutěž Jihomoravského Pionýra pro rok 2023.

Přihlašování fotek do 30. září 2023.3.

Úplná pravidla Fotosoutěže Jihomoravského Pionýra 2023


Úvodní ustanovení
Tento dokument („Pravidla“) stanoví úplná pravidla Fotosoutěže Jihomoravského Pionýra 2023 (dále jen „Soutěž“).

Vymezení pojmů
Pro účely těchto pravidel se rozumí „Jihomoravský Pionýr“ - Pionýr, z.s. - Jihomoravská krajská organizace Pionýra, se sídlem v Brně, Údolní 58a, IČ: 708 43 198 („Pořadatel“).

Trvání Soutěže
Soutěž se koná od 1.9. 2022 do 30. 9. 2023 a v této době musí být odevzdány všechny fotografie.

Účastník Soutěže
Účastníkem se může stát pouze oddíl nebo klub pionýrské skupiny Jihomoravského Pionýra, případně celá pionýrská skupina (pokud se tak rozhodne a nepřihlásí se její jednotlivé oddíly nebo kluby). Každý takový účastník bude zastupován vybranou fyzickou osobou starší 18 let. Účastníkem se výše jmenovaný stává předáním fotografií a splněním všech náležitostí.

Podmínky Soutěže
Fotky musí být pořízeny během školního roku 2022/2023 a na akcích účastníka.
Vyhlášené kategorie jsou:

  1. Ideály Pionýra (fotky související se 7 ideály Pionýra)
  2. Elementy (voda, oheň, země, vzduch)
  3. Soutěživý Pionýr (fotky z různých soutěží)


Do kategorií 1., 2. a 3. může být přihlášeno do každé max. 10 děl za účastníka.
Podklady musí být předány v této podobě:

Fotky budou přijímány v sídle pořadatele, a to na datovém nosiči (flash, přenosný disk apod.) nebo na email kata@jmpionyr.cz prostřednictvím služby pro zasílání dat (např. www.uschovna.cz apod.), ne jako příloha emailu, do předmětu emailu napište „Fotosoutěž 2023“.
Fotky budou zařazeny do soutěže pouze pokud splní výše jmenované podmínky.
Výsledky budou zveřejněny na stránce Pořadatele a na Facebooku. Přihlášením do Soutěže dává Účastník souhlas s použitím fotografií k propagačním účelům Pořadatele a Pionýra a zároveň prohlašuje, že má k tomuto kroku oprávnění od osob zachycených na fotografiích. Zároveň Účastník prohlašuje, že má práva k užití a šíření audio a vizuálních záznamů využitých v přihlášených fotkách.

Hodnocení, výherce, výhry a předání výher
Hodnocení fotek v kategoriích 1. – 3. proběhne odbornou porotou, která bude min. 3členná a fotky bude hodnotit bez znalosti jejich původu (anonymní číslování). V porotě budou zastoupeni odborníci z oblasti fotografování, marketingu, tisku apod. Při hodnocení bude přihlédnuto k následujícím kritériím:

Výhrou v Soutěži jsou poukázky v celkové hodnotě 9 000 Kč, které budou rozděleny mezi výherce v kategoriích 1. – 3. Ze všech fotografií budou vybrány 4 fotky, ze kterých necháme vyrobit bannery a každý oddíl, kterého se fotografie týká, vyhraje tentýž banner. Předání výher proběhne po vyhodnocení v sídle Jihomoravského Pionýra, výherci budou včas informováni.

Další podmínky Soutěže
Ze Soutěže budou vyloučeni Účastníci, kteří uvedou nesprávné údaje nebo Účastníci, u kterých bude podezření z jednání proti pravidlům fairplay.
Fotografie nesmí být označeny vodoznakem ani názvem Účastníka či akce, nebo jiným textem. Rozlišení fotografií musí být alespoň 300 dpi.
Na vydání výhry není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze proplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru jinou výhrou, která bude obdobná nebo srovnatelná s cenou stanovenou v těchto Pravidlech.
Tato Pravidla a další informace o akci budou po celou dobu jejího konání k dispozici na internetových stránkách Pořadatele. V případě pochybností o výkladu těchto Pravidel je rozhodující stanovisko Pořadatele.

Zpět